Ημερολόγιο

Μάρτιος 2024 Απρίλιος 2024 Μάιος 2024
Κυ Δε Τρ Τε Πέ Πα Σα
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Αρχική Νέα - Εκδηλώσεις Aνακοινώσεις Ανακοινώσεις Μουσείο Καποδίστρια - Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών: Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
Μουσείο Καποδίστρια - Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών: Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
Μουσείο Καποδίστρια - Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ – ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» προϋπολογισμού #87.027,95 € # (χωρίς Φ.Π.Α.)

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

  • Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με  προϋπολογισμό 87.027,95 € (δαπάνη εργασιών)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την το ΦΩΤΟΤΥΠΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ διεύθυνση : Ν. Μαντζάρου 18 – Κέρκυρα 49100, τηλ.: 2661037777, πληροφορίες κος Βέργης τηλ. 2661047245 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι την Πέμπτη 02/05/2013.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 09/05/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/08.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

Α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.


Β) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

  1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.741,00 ΕΥΡΩ θα απευθύνεται στον κύριο του έργου και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κων & Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ και ισχύ τουλάχιστον ΕΞΗ (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΕΞΗ (6) ΜΗΝΕΣ.

  2. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις LEADER. Συγχρηματοδοτείται από Κοινοτικούς Πόρους (ΕΓΤΑΑ) και από Εθνικούς Πόρους (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων), με πίστωση για το έτος 2013 107.044,38 € και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο Προϋπολογισμό του Μουσείου Καποδίστρια Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών βαρύνει σχετικό κωδικό του προϋπολογισμού έτους 2013.

  3. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ – ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ. Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται συνολικά σε ΕΞΗ ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ


Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας (μορφή pdf)